Kung nakatapos ka na ng isang kurso sa unibersidad o kolehiyo sa ibang bansa at gusto mong lumipat dito at bigyang-halaga o pagkilala ang iyong rekord, kinakailangan mong gawin ang mga sumusunod.

  1.  Magpadala ng kopya ng iyong opisyal na tala mula sa paaralan (transcript) sa ERES. Ipaubaya sa ERES ang kumpletong pagsusuri sa ibaba at itaas na bahagi ng determinasyon at deskripsyon ng kurso. Ito ang kanilang website : eres.com.
  2. Maglaan ng appointment sa Direktor ng Serbisyo sa Internasyonal na Mag-aaral para sa pagsusuri ng mga papeles pagkadating mo dito sa paaaralan.