Sa Loob ng Campus

Ang opisina ng Serbisyo para sa mga Internasyonal na Mag-aaral ay matatagpuan sa gusali ng bokasyonal #116 sa loob ng pangunahing campus ng Kolehiyo ng Merced. Tingnan ang mapa ng paaralan.

Oras ng Opisina: Lunes hanggang Biyernes ikasiyam ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Sarado ang opisina tuwing Sabado at Linggo at araw ng bakasyon.

Telepono, Faxt at Email

Numero ng Telepono: (209) 384-6229 o (209) 384-6381

Numero ng Fax: (209) 384-6285

Email: [email protected]

Address ng Pagpapadalhan ng Koreo

Merced College
International Student Services
3600 M Street, Mail Stop #23
Merced, CA 95348-2898