Inaasam na mag-aaral,

Sa Kolehiyo ng Merced pinahahalagahan namin ang pagkakaiba ng isa’t isa at humahanap ng iba’t ibang paraan bilang paghahanda sa mga mag-aaral sa isang pandaigdigang kapaligiran at karanasan na kanilang kahaharapin. Habang nagsisikap ang paaralan na makapagpalaganap ng kamalayan, paniniwala, at pag-unawa ukol sa internasyonal na kultura ay ipinagmamalaki rin namin na ang aming mga internasyonal na mag-aaral ay natutuhang pagyamanin ang komunidad ng akademiko, pinatataas ang kamalayang pandaigdigan, at nakapagbibigay ng karanasan sa pakikisalamuha sa iba’t ibang mag-aaral na mayroong sariling kulturang pinaniniwalaan

Ako at ang aking mga kasamahan ay nagagalak dahil pinili mo na ipagpatuloy ang iyong pag-aaral dito sa aming kolehiyo at kami ay umaasang pagsilbihan ka sa abot ng aming makakaya. Misyon namin na itaguyod ang iyong akademiko at personal na pag-unlad upang makamit mo ang iyong mga layunin at pangarap. Marami sa aming mga internasyonal na mag-aaral ay binibigyang halaga ang aming magandang paaralan kung saan ang mga maliliit na klase ay binibigyang pagkakataon sila na makatanggap ng personal na atensyon mula sa kanilang mga guro na mayroong interes sa isang matagumpay na karanasan sa pagkatuto ng mga mag-aaral.

Ang Kolehiyo ng Merced ay isang pampublikong kolehiyo sa California na nagbibigay ng maraming pamimiliang akademiko at propesyonal na kurso na kinakailangan sa sertipikasyon, associate’s degree o bokasyonal, at lahat ng malawakang kinakailangan sa pagpasok sa isang apat na taong pag-aaral sa mga pang-estadong kolehiyo o unibersidad. Kung maaari ay maglaan ka ng ilang minuto upang magsiyasat sa aming website at kilalanin ang sarili sa pamamagitan ng aming inaalok na iba’t ibang programa at serbisyo.

Kung ikaw ay interesado na pumasok sa Kolehiyo ng Merced, kumpletuhin ang aplikasyon at ipasa ito sa aming email kasama ang mga dokumentong kinakailangan. Agad naming ipagbibigay-alam ang aming desisyon ukol sa pagtanggap sa iyo bilang isang mag-aaral.

Para sa mga karagdagang katanungan tungkol sa Kolehiyo ng Merced, maaari mo akong maabot sa aking email internationalstudent@mccd.edu. Inaasahan ko ang iyong pagtugon.

Malugod na sumasaiyo,
Serbisyo para sa Internasyonal na Mag-aaral