ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਹਾਇਕ ਸਰੋਤ ਹਨ:

  • ਮਰਸੇਡ ਕਾਲਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੂਏਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ- – Merced College English Language Institute (MCELI)
  • ਕੈਂਪਸ ਨਕਸ਼ੇ – Campus Maps
  • ਕਲਾਸ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਮਰਸੇਡ ਕਾਲਜ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਵਰਣਨ)- Class Schedule 
  • ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ- Higher Education in California
  • ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ (ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ – Study in the States