ਕੈਂਪਸ ਤੇ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫ਼ਿਸ ਮਰਸੇਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ # 116 ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ I ਕੈਂਪਸ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖੋ I

ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ: ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ

ਅਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦ I

ਫੋਨ, ਫੈਕਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲ

ਫੋਨ ਨੰਬਰ: (209) 384-6229 ਜਾਂ (209) 384-6381

ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ: (209) 384-6285

ਈਮੇਲ: internationalstudent@mccd.edu

ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਤਾ

Merced College
International Student Services
3600 M Street, Mail Stop #23
Merced, CA 95348-2898