ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ I

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ I ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ I ਮਰਸਡ ਕਾਲਜ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰਸਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ I

ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (www.studentinsuranceusa.com) ਦੁਆਰਾ I ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ I

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ:

ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (8/1/21 – 7/31/22) $1,237
ਬਸੰਤ (8/1/21- 1/31/22) $618.50
ਸਰਦੀ (2/1/21 – 7/31/22) $618.50