ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ / ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮਰਸੇਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚੇ

ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਘਟਾਓਣਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ Iਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਮੇਟਰ ਲਈ ਬਾਰਾਂ (12) ਯੂਨਿਟ (ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਦਰਜੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ) ਤੇ 325.00 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ. ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਚੋਣਵਾਂ ਹੈ I

ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚੇ ਬਸੰਤ ਸਮੈਸਟਰ ਗਰਮੀ ਸੈਸ਼ਨ (ਵਿਕਲਪਿਕ) ਸਰਦੀ ਸਮੈਸਟਰ
ਕੁੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟਿਊਸ਼ਨ

(ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ $ 325.00 ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ)

$3900.00

(ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਇਕਾਈਆਂ ਹੈ)

$975.00

(ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ 3 ਯੂਨਿਟ)

$3,900.00

(ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਇਕਾਈਆਂ ਹੈ)

ਸਿਹਤ ਫੀਸ $21 $18 $21
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫ਼ੀਸ $2 ਕੋਈ ਨਹੀਂ $2
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਫੀਸ $10 ਕੋਈ ਨਹੀਂ $10
ਆਵਾਜਾਈ ਫੀਸ $9.95 $9.95
ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ *$618.50 (2/1-7/31) * $618.50 (8/1-1/31)
ਫੂਡ ਐਂਡ ਹਾਉਸਿੰਗ (ਹੋਮਸਟੇ) * $4,500

(5 months)

* $1800

(2 months)

* $4,500

(5 months)

ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ $25 (for rental books) $25 (for rental books) $25 (for rental books)
ਕੁੱਲ * $9,085.95 * $2,818 * $9,085.95

* Amounts are approximate

ਨੋਟਸ:

  1. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਫੰਡਾਂ (ਬਰਾਬਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਮੁਦਰਾ) ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ $ 20,000.00 ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਤਸਦੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ I
  2. ਮਰਸੇਡ ਕਾਲਜ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ I ਇਹ ਚੋਣ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ I
  3. ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ / ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ Iਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ I