ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ / ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮਰਸੇਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚੇ

ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਘਟਾਓਣਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ Iਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਮੇਟਰ ਲਈ ਬਾਰਾਂ (12) ਯੂਨਿਟ (ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਦਰਜੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ) ਤੇ 208.00 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ. ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਚੋਣਵਾਂ ਹੈ I

ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚੇ ਬਸੰਤ ਸਮੈਸਟਰ ਗਰਮੀ ਸੈਸ਼ਨ (ਵਿਕਲਪਿਕ) ਸਰਦੀ ਸਮੈਸਟਰ

ਕੁੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟਿਊਸ਼ਨ

(ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ $ 280.00 ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ)

$3360.00

(ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਇਕਾਈਆਂ ਹੈ)
$840.00

(ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ 3 ਯੂਨਿਟ)
$3,360.00

(ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਇਕਾਈਆਂ ਹੈ)
ਸਿਹਤ ਫੀਸ $17.00 $14.00 $17.00
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫ਼ੀਸ $1.00 ਕੋਈ ਨਹੀਂ $1.00
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਫੀਸ $5.00 ਕੋਈ ਨਹੀਂ $5.00
ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ * $698.00 (2/1-7/31)   * $698 (8/1-1/31)
ਫੂਡ ਐਂਡ ਹਾਉਸਿੰਗ (ਹੋਮਸਟੇ) * $3,750.00

(5 ਮਹੀਨੇ)
* $1,500.00

2(ਮਹੀਨੇ)
* $3,750.00

5( ਮਹੀਨੇ)
ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ * $300.00 * $80.00 * $300.00
ਕੁੱਲ * $8,131.00 * $2,434.00 * $8,131.00

* ਮਾਤਰਾ ਲਗਭਗ ਹੈ

ਨੋਟਸ:

  1. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਫੰਡਾਂ (ਬਰਾਬਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਮੁਦਰਾ) ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ $ 17,000.00 ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਤਸਦੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ I
  2. ਮਰਸੇਡ ਕਾਲਜ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ I ਇਹ ਚੋਣ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ I
  3. ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ / ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ Iਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ I